Parktime: Política de privacitat

HomeParktime: Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVADESA

La preservació de la confidencialitat i la privadesa a l’app PARKTIME són valors primordials de BARCELONA SMART TECHNOLOGIES, SL (URBIOTICA), i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la seguretat i la privadesa de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recopilar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la Política de Privadesa aplicada a les dades personals que es recopilin a l’app PARKTIME, on li expliquem:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Quines dades personals es tracten.
 • Per a quines finalitats es recopilen les dades que se sol·liciten.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps es conserven les dades.
 • A quins destinataris es comuniquen les dades.
 • Quins són els seus drets.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de dades a través de l’app PARKTIME es fa en règim de corresponsabilitat entre URBIOTICA i els organismes i entitats que contracten el servei de l’app.

URBIOTICA s’encarrega de la gestió i el manteniment dels usuaris que utilitzen l’aplicació, ja que aquestes dades es mantenen independentment del projecte per al qual s’utilitzen.

Els organismes i les entitats que contracten el servei són responsables de les dades de declaració d’ocupació de les places d’aparcament corresponents al projecte contractat.

Per a aquesta funció, URBIOTICA és l’encarregada del tractament, ja que les dades de declaració s’eliminen quan cessa la prestació d’un projecte.

Raó social: BARCELONA SMART TECHNOLOGIES, SL (URBIOTICA)

NIF: B66849514

Adreça: c/ Joaquim Molins, 5, 4t 4a, 08028, Barcelona

Contacte: info@urbiotica.com

Qui vetllarà per les seves dades a URBIOTICA?

URBIOTICA ha nomenat un responsable de Protecció de Dades que serà el garant dins d’URBIOTICA del compliment de la normativa de protecció de dades.

Podrà contactar amb el responsable de Protecció de Dades d’URBIOTICA a l’adreça següent:

 • Correu electrònic: privacy@urbiotica.com
 • Correu postal: c/ Joaquim Molins, 5, 4t 4a, 08028, Barcelona

 

Quines dades personals es tracten?

Mitjançant l’aplicació es tracten els tipus de dades següents:

 • Dades d’identificació dels ciutadans que són usuaris del servei
  • Nom
  • Correu electrònic (actua com a credencial d’identificació)
  • Projecte en el qual es registra
  • Tipus de places per utilitzar
 • Dades professionals per a places de càrrega i descàrrega
  • Empresa
  • NIF de l’empresa o treballador per compte propi
  • Matrícula del vehicle
 • Dades específiques per a places reservades a persones amb mobilitat reduïda
  • Número de targeta europea d’estacionament
 • Dades d’ocupació de places
  • Identificador de la plaça ocupada
  • Període d’ús
 • Dades de registre d’activitat
  • Data d’alta

Addicionalment es poden recopilar dades requerides per tercers que proporcionen serveis utilitzats per l’aplicació:

En cap cas l’app PARKTIME recull dades ni fa el seguiment de la ubicació dels usuaris a través de tècniques de geolocalització. Únicament guarda el punt de mesura (POM) que identifica la plaça o grup de places ocupades en el moment en el qual l’usuari fa la declaració d’ocupació.

 

Amb quines finalitats i legitimació es fan servir les dades personals?

Com a corresponsables d’aquest tractament:

 • URBIOTICA tracta les dades necessàries per a la finalitat de gestionar la relació d’usuaris de l’app PARKTIME i mantenir les dades necessàries per a la seva utilització.

Aquest tractament és legítim, ja que és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part. S’assumeix que, en el moment en què l’usuari accepta les condicions d’ús de l’app, s’estableix una relació contractual entre ambdues parts, tot i que el seu ús és gratuït.

 • Els organismes i les entitats que contracten el servei i ofereixen places d’aparcament regulades utilitzen les dades de l’app PARKTIME amb la finalitat que les persones que controlen les places regulades puguin verificar que les places estan ocupades segons la normativa establerta. En cap cas es fan servir per a funcions sancionadores.

En el cas d’administracions i organismes públics, aquest tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

De la mateixa manera, el tractament està legitimat pel fet que l’ús de l’app PARKTIME és voluntari i es basa en el caràcter contractual de la relació que s’estableix entre ambdues parts en acceptar les condicions d’us de l’app.

Addicionalment, a través de la integració de serveis de tercers, s’utilitzaran les dades de geolocalització per mostrar la ubicació actual en un mapa. Aquesta finalitat es basa en el consentiment que l’usuari presta per activar aquesta funcionalitat.

Les dades recopilades també es poden utilitzar amb la finalitat d’elaborar estudis d’ocupació de les places disponibles, però sempre utilitzant dades degudament anonimitzades i agregades.

En cap cas es faran servir les dades per a la declaració d’ocupació amb la finalitat de recopilar informació sobre hàbits d’ús dels usuaris ni per elaborar perfils de comportament d’usuaris identificables.

 

Durant quant de temps conservarà URBIOTICA les dades?

En general es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s’han recopilat i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Les dades de registre dels usuaris es mantindran mentre l’usuari estigui donat d’alta en el servei.

Quan l’usuari es doni de baixa es procedirà al bloqueig i la limitació de tractament de les seves dades.

 • Les dades de declaracions d’ocupació es conservaran durant un període màxim d’un mes, temps adequat per respondre a possibles reclamacions. Transcorregut aquest termini, aquestes dades s’eliminaran o es dissociaran perquè no sigui possible la identificació d’un usuari concret per al seu ús amb finalitats estadístiques.

 

A qui es comunicaran les seves dades?

Les dades són compartides amb els organismes i les entitats que contractin el servei i ofereixin places d’aparcament regulades.

No es comunicaran les seves dades personals a tercers, excepte si és necessari per prestar-li el servei, si estem coberts per la llei o s’hagi pactat prèviament amb URBIOTICA.

Les comunicacions de dades contemplades són:

 • El servei de visualització de mapes, la ubicació de la posició actual dins d’un mapa basat en la funcionalitat proporcionada per Google Maps.

L’activació d’aquesta funcionalitat és voluntària i es basa en el consentiment en permetre que el servei de Google Maps pugui tenir accés a les dades de geolocalització.

Tal com indica Google en la seva Política de Privadesa (https://policies.google.com/privacy?hl=es) entre la informació que recull s’inclouen els identificadors únics, el tipus de navegador i la seva configuració, el tipus de dispositiu i la seva configuració, el sistema operatiu, informació sobre la xarxa mòbil (com el nom de l’operador i el número de telèfon) i el número de versió de l’aplicació. També recull informació sobre la interacció de les aplicacions, els navegadors i els dispositius amb els nostres serveis, com l’adreça IP, informes sobre fallades, activitat del sistema, i també la data, l’hora i l’URL de referència de la petició.

Per determinar la ubicació amb diferents nivells de precisió, l’app utilitza les eines següents:

El tipus de dades d’ubicació que recull l’app depèn en part de la configuració del seu dispositiu i del seu compte.

 • Els servidors en què se suporta el servei estan proporcionats per un proveïdor d’infraestructura en modalitat IaaS, en aquest cas el servei AWS d’Amazon que actua com a encarregat de tractament.

Les condicions d’ús d’aquests serveis inclouen les Data Protection Agreements (DPA: https://aws.amazon.com/service-terms/).

Els servidors contractats estan ubicats a la Unió Europea i inclouen el compliment de l’RGPD (https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/).

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, i també els d’oposició i limitació del tractament de les dades recollides per URBIOTICA.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’interessat i, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada, acompanyada d’una còpia del DNI o d’un document equivalent que n’acrediti la identitat, dirigida a URBIOTICA:

 • Per correu postal: c/ Joaquim Molins, 5, 4t 4a, 08028, Barcelona
 • Per correu electrònic: privacy@urbiotica.com

En el cas de representació, aquesta s’haurà de provar mitjançant un document escrit que s’haurà d’acompanyar amb una còpia del DNI o del document equivalent que acrediti la identitat del representat.

A més dels drets anteriors, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit anteriorment, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la seva retirada. URBIOTICA pot seguir tractant les dades personals de l’interessat en la mesura en què ho permeti la llei aplicable o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Quines mesures de seguretat s’apliquen a les seves dades personals?

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades pel que fa a garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i els serveis de tractament.

En concret, disposem de mesures de seguretat internes consistents en:

 • El control físic de l’accés i la protecció dels equips, persones i instal·lacions on es fan els tractaments de les dades.
 • L’accés als seus sistemes informàtics, que es fa a través d’usuaris i contrasenyes individuals, limitant l’accés a les dades a aquells empleats que estrictament ho requereixin per al desenvolupament de les tasques del seu lloc de treball.
 • La realització de còpies de seguretat de les dades personals de les quals té l’obligació de mantenir la integritat i la disponibilitat.
 • En el supòsit de gestionar suports o documents amb dades personals, aquests estan degudament custodiats sota clau o amb dispositius de tancament equivalents.
 • Sistemes de protecció perimetral a la xarxa per evitar intrusions i antivirus de protecció dels seus sistemes informàtics.
 • Un registre d’incidències de seguretat; s’han establert mecanismes i procediments de notificació de fallides de la seguretat.
 • Un pla de continuïtat que estableix la possibilitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic dins dels terminis requerits per complir els compromisos de negoci als quals estem obligats segons el nostre contracte de servei.

Així mateix, URBIOTICA ha posat en marxa controls interns amb la finalitat de verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Actualització de les seves dades

És important que, a fi que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

Modificació de la Política de Privadesa

URBIOTICA pot modificar la seva Política de Privadesa en qualsevol moment d’acord amb la legislació aplicable. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis que s’hagin produït en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable ho exigeixi, l’interessat podrà atorgar el seu consentiment.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies